Yoksulluk – Sosyal Yardım ve Hayırseverlik

Yoksulluk – Sosyal Yardım ve Hayırseverlik Oturumumuz

Genel olarak tüm toplumlarda tarihsel gelişim süreci içerisinde gelenekler, dini ve kültürel değerler ve toplumsal koşullar çerçevesinde şekillenen ve çeşitli yönleriyle benzerlik gösteren muhtelif sosyal hizmet ve yardım uygulamaları söz konusu olmuştur. Dini müesseseler (kiliseler vakıflar, imaretler vb.), meslek örgütleri (loncalar, ahi birlikleri, yardımlaşma sandıkları vb.) ve diğer gönüllü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri, yoksul ve kimsesizler ile muhtaçların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli işlevler görmüştür. Esas olarak yoksulların ve yardıma muhtaç kişilerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bu uygulamalar zaman içerisinde işlevini kısmen yitirmiş ve yetersiz kalmıştır. Özellikle, büyük savaşlar, ekonomik bunalımlar, sanayi ve ticaret alanında yaşanan değişimler, kentlerdeki nüfus yoğunlaşması, işsizlik, yoksulluk, hastalıklar ve benzeri sosyal olgular, geleneksel yardımlaşma ve dayanışma müesseseleri yerine sosyal hizmetler ve sosyal yardımların bir kamu hizmeti olarak devletler tarafından üstlenilmesini gerektirmiştir. Sosyal hizmetler ve yardımlardan yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin; bu alanda hizmet veren çok sayıdaki kurum tarafından (SHÇEK, SYDGM, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve STK’lar vb.) farklı şekilde tanımlanması ve bunlar arasında koordinasyon eksikliği, ulusal ölçekte bir yoksulluk kriterinin olmaması, bu alanda merkezi bir veri tabanı bulunmaması, hedef gruba ya hiç hizmet sunulamaması ya da aynı kişilere birden fazla kurumca aynı nitelikte yardım ve hizmet sunulması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca belediyeler ile diğer kamu kurumları ve STK'lar arasında iş birliği ve koordinasyon yeterince sağlanamamaktadır. Bu durum ise bazı yerleşim birimlerinde çok gerekli bazı hizmetlerin dahi vatandaşa ulaştırılamamasına, bazı yerleşim birimlerinde ise mükerrer hizmet ve yardımlara yol açmaktadır.

OTURUM 1 - TÜSEV - Oturum Videosu

Türkiye'de Hayırseverlik ve Bireysel Bağışçılık

20 Ekim 2017 Cuma / 14:00 - 15:30
Tevfik Başak ERSEN
TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Möderatör
Yrd. Doç Dr. Erdem AYTAÇ
Koç Üniversitesi Türkiye'de Hayırseverlik ve Bireysel Bağışçılık
Betül Selcen ÖZER
Tohum Otizm Vakfı Türkiye'de Hayırseverlik ve Bireysel Bağışçılık
Renay ONUR
Adım Adım Türkiye'de Hayırseverlik ve Bireysel Bağışçılık

OTURUM 9 - İHH - Oturum Videosu

Yoksulluğun Azaltılmasında STK'ların Rolü

20 Ekim 2017 Cuma / 17:30 - 19:00
Dr. Ahmet Emin DAĞ
İHH Möderatör
Othman MOQBEL
Human Appeal Yoksulluğun Azaltılmasında STK’ların Rolü
Omar Jama Adam
Zamzam Foundation SOMALIA: THE SOURCES OF DROUGHT AND FAMINE
R.B. Suryama M. Sastra
PKPU Human Initiative COMMUNITY-BASED WATER AND SANITATION PROGRAMME IN RURAL AND URBAN INDONESIA Lesson Learned To Increase SDG's Implementation
Ahmed Chohan
Al Imdaad Foundation Building bridges through charitable work in multicultural societies (such as South Africa)

OTURUM 29 - KIZILAY - Oturum Videosu

Savaş sonrası göçün sebebi olan Yoksulluk ve STK'lar

22 Ekim 2017 Pazar / 09:30 - 11:00
Kamil Erdem GÜLER
Kızılay Moderatör
Seval GÜZELKILINÇ
World Food Program (WFP)
Yrd. Doç. Dr. Murat ŞENTÜRK
İstanbul Üniversitesi Yoksulların Yanında Olmak: Sosyal İçermede Sivil Toplum Kuruluşlarının Konumu
Prof. Dr. Ömer ÇAHA
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Sorumluluk
Shafiquzzaman Rabbani
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

OTURUM 34 - Oturum Videosu

Hayırseverlik'te STK'ların Rolü

22 Ekim 2017 Pazar / 11:15 - 12:30
Kemal ÖZDAL
Sadakataşı Derneği Möderatör
Ms. Gülgen DURAL
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
Ömer YAZICI
The Zakat Foundation Amerika İyi Uygulama Örneği
Mesut DÜNDAR
Sosyal Akıl Derneği Yerel Yönetimlerin Sosyo-kültürel Hizmetlerinin Sunumunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Geliştirme Yöntemleri
Bakare NAJIMDEEN
Centre for International Peace & Stability -CIPS *Philanthropic Civil Society and the Reconstruction of Humanitarianism: An Analysis of Eidhi Foundation
Sadık DANIŞMAN
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Sosyal Yardımlar